Ця Угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.
Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цієї Угоди (Публічного договору), є надсилання дієздатним суб'єктом (далі – Клієнт) гугл-форми “Запит на консультацію в Адвокатському бюро «Говор»”, створеної Адвокатським бюро “Говор” (далі – Адвокат, чи Виконавець) та розміщеної за адресами http://goo.gl/forms/eAfOJgYjYFPG3TjO2 та http://goo.gl/forms/gp0DE8NccbZ9UJWc2.
Виконання цього Договору передбачає згоду Клієнта з правилами та іншими умовами співпраці, викладеними в Договорі на момент надання Послуги та (або) правової допомоги.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей публічний договір (далі – Договір) визначає порядок надання послуг за Договором, а також взаємні права, обов’язки і порядок взаємовідносин між Адвокатом та Клієнтом, який прийняв (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення цього Договору шляхом надсилання гугл-форми “Запит на консультацію в Адвокатському бюро «Говор»”. Адвокат та Клієнт окремо іменуються “Сторона”, а разом – “Сторони”.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно цього Договору Адвокат надає Послуги та (або) правову допомогу, а Клієнт приймає Послуги та (або) правову допомогу.
2.2. Якщо Сторони не домоляться інакше, Послуги та (або) правова допомога за цим Договором надаються безоплатно (pro bono). За домовленістю між Сторонами, Послуги та (або) правова допомога за цим Договором можуть надаватися на оплатній основі. Підтвердженням оплатності цього Договору є виставлений Адвокатом на ім'я Клієнта рахунок.
2.3. Послуги полягають у попередньому аналізі правової ситуації, повідомленої Клієнтом. Правова допомога за цим Договором надається лише особам, які мають правовий статус учасника АТО згідно з законодавством України, і полягає в наданні порад щодо юридично значимих дій, які можуть вчинятися Клієнтом та (або) його представниками з метою досягнення бажаного для Клієнта правомірного результату.
2.4. Договір може укладатися Клієнтом на користь третіх осіб.
2.5. Виконавець надає Послуги за адресою, зазначеною в розділі 11 цього Договору.

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Цей Договір є публічним Договором, відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання з надання Послуг та (або) правової допомоги щодо невизначеного кола осіб (Клієнтів), які звернулися за зазначеними Послугами та (або) правовою допомогою.
3.2. Публікація (розміщення) тексту цього Договору за адресою http://govor.ua/pubcontract.html є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб укласти цей Договір.
3.3. Укладення цього Договору проводиться шляхом приєднання Клієнта до цього Договору, тобто за допомогою прийняття (акцепту) Клієнтом умов цього Договору в цілому, без будь-яких умов, вилучень і застережень.
3.4. Фактом, що підтверджує укладення публічного договору з боку споживача послуг, є надсилання Клієнтом гугл-форми “Запит на консультацію в Адвокатському бюро «Говор»”, розміщеної за адресами http://goo.gl/forms/eAfOJgYjYFPG3TjO2 та http://goo.gl/forms/gp0DE8NccbZ9UJWc2.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язується:
4.1.1. Надавати Послуги та (або) правову допомогу на умовах, визначених цим Договором.
4.1.1.1. Строк надання Послуги та (або) правової допомоги - це період часу, протягом якого Адвокат повинен відповісти на надіслану Клієнтом гугл-форму. Адвокат самостійно визначає строк надання Послуги та (або) правової допомоги і не зобов'язаний повідомляти Клієнту про те, яким є його строк надання Послуги та (або) правової допомоги.
4.1.1.2. Строк надання оплатної Послуги та (або) правової допомоги - це період часу, протягом якого Адвокат виконує доручення Клієнта після оплати виставленого першим останньому рахунка. Строк надання оплатної Послуги та (або) правової допомоги встановлюється за усною або письмовою домовленістю Сторін.
4.1.2. Надавати Послуги та (або) правову допомогу особисто або з залученням іншої фізичної особи (працівника Виконавця).
4.1.3. У разі неможливості виконання своїх обов’язків за цим Договором негайно інформувати про це Клієнта, а також докласти всіх зусиль для усунення перешкод для виконання своїх обов’язків.
4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Відмовити в укладенні та (або) виконанні Договору у випадку порушення Клієнтом гарантій (п. 6.1 цього Договору).
4.2.2. Не розпочинати або призупинити надання Послуг (або) правової допомоги Клієнту в разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором, а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
4.2.3. Змінювати і доповнювати зміст Договору та Додатків до нього без попереднього узгодження з Клієнтом, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на сайті Виконавця не менше ніж за добу до набуття ними чинності.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА

5.1. Клієнт зобов'язується:
5.1.1. Користуватися Послугами відповідально і добросовісно;
5.1.2. При нанесенні шкоди майну Виконавця, в тому числі третьою особою, на користь якої укладено Договір, Клієнт зобов’язаний відшкодувати заподіяну шкоду в повному обсязі.
5.2. Клієнт має право:
5.2.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг та (або) правової допомоги відповідно до умов цього Договору;
5.2.2. В односторонньому порядку відмовитися від Послуг та (або) правової допомоги Виконавця.

6. ГАРАНТІЇ СТОРІН

6.1. Клієнт гарантує, що:
6.1.1. Він має належний обсяг дієздатності згідно з законодавством України.
6.1.2. Він діє відповідально і добросовісно з метою визначення варіантів своєї подальшої поведінки у правовому полі. У випадку, якщо Клієнт укладає Договір на користь третьої особи, він гарантує, що діє в найкращих інтересах цієї третьої особи.
6.1.3. Він надає Виконавцю дозвіл на збір, обробку, зберігання своїх персональних даних.
6.1.4. Відсутній будь-який відомий йому конфлікт інтересів, або ризик його виникнення.
6.1.5. Він не буде обмежувати Виконавця у Строку надання Послуги та (або) правової допомоги.
6.2. Виконавець гарантує, що:
6.2.1. Він є адвокатом згідно з законодавством України, його право на здійснення адвокатської діяльності не є припиненим або обмеженим.
6.2.2. Він буде надавати Послуги та (або) правову допомогу належної якості, використовуючи усі його професійні здібності, уміння та навички.
6.2.3. Він зберігатиме повну конфіденційність його відносин з Клієнтом на засадах статті 22 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” (Адвокатська таємниця). Він буде вимагати у Клієнта повідомлення йому лише тих персональних даних, які необхідні для якісного виконання цього Договору.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання, або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну третім особам Клієнту у зв'язку з виконанням цього Договору.
7.3. Виконавець не несе відповідальності за фактичне недосягнення або неналежне досягнення правового результату, на який розраховував Клієнт, укладаючи цей Договір, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Жодна зі сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком повені, пожежі, землетрусу та інших стихійних лих або військових дій, що виникли після укладення договору. Звільняє сторони від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань також заборона на вчинення дій, що становлять зміст зобов’язань, що виходить від уряду і парламенту.
8.2. Якщо будь-яка з названих обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов’язання в строк, установлений у цьому Договорі, то цей строк відповідно відсувається на час дії відповідної обставини.
8.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язання, повинна негайно (проте, не пізніше 10 (десяти) днів з моменту їх настання та припинення) у письмовій формі повідомити іншу сторону про настання, передбачуваний термін дії і припинення вищевказаних обставин. Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язання.

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

9.1. Суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в судовому порядку відповідно до законодавства України.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
10.2. Цей Договір набуває чинності з моменту акцепту (оферти) і діє до настання однієї з наступних подій (залежно від того, яка подія настане раніше):
10.2.1. Фактичного виконання Договору.
10.2.2. Відсутності у Виконавця фактичної можливості виконання Договору.
10.2.3. Укладення між Адвокатом і Клієнтом письмового Договору про надання правової допомоги на загальних підставах.
10.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, а також за ініціативою однієї із сторін у разі невиконання іншою стороною умов цього Договору.
10.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:

Адвокатське бюро «Говор»

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2, оф. 608
Ідентифікаційний № 39495411
Тел. (096) 605-75-44, (066) 119-15-95
Оф. сайт www.govor.ua
Ел. пошта: [email protected].
Керівник Говор Дмитро Ігорович, який діє на підставі Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», статуту Бюро, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 825 від 26.03.2013 р.

Версія, чинна з 16.10.2020